SHOP

Showing 85–96 of 349 results

Code Pin Yin Common Name Chinese
K648 Mu Li Concha Ostreae 牡蠣
K557 Mu Tong Caulis Akebiae 木通
K575 Mao Dong Qing Radix Ilicis Pubescentis 毛冬青
K652 Mo Yao Myrrha 沒藥
K863 Lu Lu Tong Fructus Liquidambaris 路路通
K769 Ma Chi Xian Herba Portulacae 馬齒莧
K783 Mai Men Dong Radix Ophiopogonis 麥門冬
K784 Mai Ya Fructus Hordei Germinatus 麥芽
K888 Man Jing Zi Fructus Viticis Simplicifoliae 蔓荊子
K639 Mang Xiao Natrii Sulfas 芒硝
K791 Lian Qiao Fructus Forsythiae 連翹
K890 Lian Zi Semen Nelumbinis 蓮子

Showing 85–96 of 349 results