SHOP

Showing 73–84 of 349 results

Code Pin Yin Common Name Chinese
K290 Di Dang Tang Rhubarb & Leech Combination 抵當湯
K625 Di Fu Zi Fructus Kochiae 地膚子
K623 Di Yu Radix Sanguisorbae 地榆
K827 Di Yu Tan Radix Sanguisorbae Carbonisata 地榆炭
K111 Ding Chuan Tang Ma Huang & Ginkgo Combination 神秘湯(含麻黃)
K509 Ding Xiang Flos Caryophylli 丁香
K225 Du Huo Ji Sheng Tang Tuhuo & Taxillus Combination 獨活寄生湯
K655 Du Zhong Cortex Eucommiae 杜仲
K782 E Zhu Rhizoma Curcumae 莪朮
K005 Er Chen Tang Citrus & Pinellia Combination 二陳湯
K015A Er Xian Tang Two Immortals Decoction 二仙湯
K004 Er Zhu Tang Atractylodes & Arisaema Combination 二朮湯

Showing 73–84 of 349 results