SHOP

Showing 73–84 of 390 results

Code Pin Yin Common Name Chinese
K852 Dang Gui Radix Angelicae Sinensis 當歸
K302 Dang Gui Liu Huang Tang Tangkuei & Six Yellow Combination 當歸六黃湯
K208 Dang Gui Nian Tong Tang Tangkuei & Anemarrhena Combination 當歸拈痛湯
K206 Dang Gui Shao Yao San Tangkuei & Peony Formula 當歸芍藥散
K207 Dang Gui Si Ni Tang Tangkuei & Jujube Combination 當歸四逆湯
K853 Dang Gui Wei Extremitas Radix Angelicae Sinensis 當歸尾
K281 Dang Gui Yin Zi Tangkuei & Tribulus Combination 當歸飲子
K944 Dang Shen Radix Codonopsis 黨參
K223 Dao Chi San Rehmannia & Akebia Formula 導赤散
K290 Di Dang Tang Rhubarb & Leech Combination 抵當湯
K625 Di Fu Zi Fructus Kochiae 地膚子
K622 Di Gu Pi Cortex Lycii Radicis 地骨皮

Showing 73–84 of 390 results