SHOP

Showing 73–84 of 316 results

Code Pin Yin Common Name Chinese
K624 Di Long Pheretima 地龍
K623 Di Yu Radix Sanguisorbae 地榆
K827 Di Yu Tan Radix Sanguisorbae Carbonisata 地榆炭
K905 Du Huo Radix Angelicae Pubescentis 獨活
K225 Du Huo Ji Sheng Tang Tuhuo & Taxillus Combination 獨活寄生湯
K655 Du Zhong Cortex Eucommiae 杜仲
K782 E Zhu Rhizoma Curcumae 莪朮
K015A Er Xian Tang Two Immortals Decoction 二仙湯
K004 Er Zhu Tang Atractylodes & Arisaema Combination 二朮湯
K841 Fan Xie Ye Folium Sennae 番瀉葉
K649 Fang Feng Radix Saposhnikoviae 防風
K088 Fang Feng Tong Sheng San Siler & Platycodon Formula 防風通聖散

Showing 73–84 of 316 results