SHOP

Showing 61–72 of 319 results

Code Pin Yin Common Name Chinese
K154 Xian Fang Huo Ming Yin (Zhen Ren Huo Min Yin) Sublime Formula for Sustaining Life 仙方活命飲 (真人活命飲)
K760 Xia Ku Cao Spica Prunellae 夏枯草
K773 Xi Yang Shen Radix Panacis Quinquefolii 西洋
K650 Wu Zhu Yu Fructus Evodiae 吳茱萸
K736 Wu Yao Radix Linderae 烏藥
K568 Wu Wei Zi Fructus Schisandrae 五味子
K263 Wu Wei Xiao Du Yin Dandelion & Wild Chrysanthemum Combination 五味消毒飲
K569 Wu Ling Zhi Faeces Trogopterori 五靈脂
K051 Wu Ling San Hoelen Five Herb Formula 五苓散
K053 Wu Ji San Tangkuei & Magnolia Formula (Five Accumulation) 五積散
K203 Wen Qing Yin Tangkuei & Gardenia Combination 溫清飲
K202 Wen Jing Tang Tangkuei & Evodia Combination 溫經湯

Showing 61–72 of 319 results