SHOP

Showing 61–72 of 349 results

Code Pin Yin Common Name Chinese
K541 Shan Zhu Yu Fructus Corni 山茱萸
K790 She Chuang Zi Fructus Cnidii 蛇床子
K768 Shen Qu Massa Medicata Fermentata 神麴
K611 Sheng Di Huang Radix Rehmanniae 生地黃
K748 Sang Ye Folium Mori 桑葉
K750 Sang Zhi Ramulus Mori 桑枝
K698 Sha Ren Fructus Amomi 砂仁
K747 Sang Bai Pi Cortex Mori 桑白皮
K751 Sang Shen Fructus Mori 桑椹
K633 Rou Dou Kou Semen Myristicae 肉豆蔻
K666 Ru Xiang Olibanum 乳香
K523 San Leng Rhizoma Sparganii 三稜

Showing 61–72 of 349 results