SHOP

Showing 61–72 of 316 results

Code Pin Yin Common Name Chinese
K704 Da Zao Fructus Jujubae 大棗
K567 Dan Shen Radix et Rhizoma Salviae Miltiorrhizae 丹參
K795 Dan Zhu Ye Herba Lophatheri 淡竹葉
K852 Dang Gui Radix Angelicae Sinensis 當歸
K206 Dang Gui Shao Yao San Tangkuei & Peony Formula 當歸芍藥散
K207 Dang Gui Si Ni Tang Tangkuei & Jujube Combination 當歸四逆湯
K853 Dang Gui Wei Extremitas Radix Angelicae Sinensis 當歸尾
K944 Dang Shen Radix Codonopsis 黨參
K223 Dao Chi San Rehmannia & Akebia Formula 導赤散
K290 Di Dang Tang Rhubarb & Leech Combination 抵當湯
K625 Di Fu Zi Fructus Kochiae 地膚子
K622 Di Gu Pi Cortex Lycii Radicis 地骨皮

Showing 61–72 of 316 results