SHOP

Showing 49–60 of 319 results

Code Pin Yin Common Name Chinese
K249 Xin Shu Ning (Sheng Mai Yin) Ginseng & Ophiopogon Formula 心舒寧 (生脈飲)
K923 Xie Bai Bulbus Allii Macrostemonis 薤白
K177 Xiao Yao San Tangkuei & Bupleurum Formula 逍遙散
K042 Xiao Jian Zhong Tang Minor Cinnamon & Peony Combination 小建中湯
K255 Xiao Huo Luo Dan (Tong Luo) Minor Invigorate the Collaterals Combination 小活絡丹 (通絡)
K544 Xiao Hui Xiang Fructus Foeniculi 小茴香
K158 Xiao Feng San Tangkuei & Arctium Formula 消風散
K041 Xiao Cheng Qi Tang Minor Rhubarb Combination 小承氣湯
K043 Xiao Chai Hu Tang Minor Bupleurum Combination 小柴胡湯
K311 Xiang Sha Ping Wei San Cyperus Cardamon & Atractylodes Formula 香砂平胃散
K709 Xiang Fu Rhizoma Cyperi 香附
K612 Xian He Cao Herba Agrimoniae 仙鶴草

Showing 49–60 of 319 results