SHOP

Showing 37–48 of 284 results

Code Pin Yin Common Name Chinese
K097 Xin Yi San Magnolia Flower Formula 辛夷散
K098 Xin Yi Qing Fei Tang Magnolia & Gypsum Combination 辛夷清肺湯
K638 Xin Yi Flos Magnoliae 辛夷
K249 Xin Shu Ning (Sheng Mai Yin) Ginseng & Ophiopogon Formula 心舒寧 (生脈飲)
K923 Xie Bai Bulbus Allii Macrostemonis 薤白
K177 Xiao Yao San Tangkuei & Bupleurum Formula 逍遙散
K039 Xiao Qing Long Tang Minor Blue Dragon Combination 小青龍湯
K042 Xiao Jian Zhong Tang Minor Cinnamon & Peony Combination 小建中湯
K255 Xiao Huo Luo Dan (Tong Luo) Minor Invigorate the Collaterals Combination 小活絡丹 (通絡)
K544 Xiao Hui Xiang Fructus Foeniculi 小茴香
K158 Xiao Feng San Tangkuei & Arctium Formula 消風散
K041 Xiao Cheng Qi Tang Minor Rhubarb Combination 小承氣湯

Showing 37–48 of 284 results