SHOP

Showing 37–48 of 262 results

Code Pin Yin Common Name Chinese
K923 Xie Bai Bulbus Allii Macrostemonis 薤白
K177 Xiao Yao San Tangkuei & Bupleurum Formula 逍遙散
K039 Xiao Qing Long Tang Minor Blue Dragon Combination 小青龍湯
K255 Xiao Huo Luo Dan (Tong Luo) Minor Invigorate the Collaterals Combination 小活絡丹 (通絡)
K544 Xiao Hui Xiang Fructus Foeniculi 小茴香
K041 Xiao Cheng Qi Tang Minor Rhubarb Combination 小承氣湯
K043 Xiao Chai Hu Tang Minor Bupleurum Combination 小柴胡湯
K710 Xiang Ru Herba Moslae 香薷
K709 Xiang Fu Rhizoma Cyperi 香附
K154 Xian Fang Huo Ming Yin (Zhen Ren Huo Min Yin) Sublime Formula for Sustaining Life 仙方活命飲 (真人活命飲)
K760 Xia Ku Cao Spica Prunellae 夏枯草
K773 Xi Yang Shen Radix Panacis Quinquefolii 西洋

Showing 37–48 of 262 results