SHOP

Showing 37–48 of 319 results

Code Pin Yin Common Name Chinese
K650 Wu Zhu Yu Fructus Evodiae 吳茱萸
K773 Xi Yang Shen Radix Panacis Quinquefolii 西洋
K569 Wu Ling Zhi Faeces Trogopterori 五靈脂
K568 Wu Wei Zi Fructus Schisandrae 五味子
K849 Tu Si Zi Semen Cuscutae 菟絲子
K854 Wan Dian Jin Radix Ilicis Asprellae 萬點金
K574 Wang Bu Liu Xin Semen Vaccariae 王不留行
K711 Wei Ling Xian Radix Clematidis 威靈仙
K563 Tian Men Dong Radix Asparagi 天門冬
K876 Suan Zao Ren Semen Ziziphi Spinosae 酸棗仁
K735 Tao Ren Semen Persicae 桃仁
K763 Tian Hua Fen Radix Trichosanthis 天花粉

Showing 37–48 of 319 results