SHOP

Showing 37–48 of 349 results

Code Pin Yin Common Name Chinese
K804 Ce Bai Ye Cacumen Platycladi 側柏葉
K118 Chai Ge Jie Ji Tang Bupleurum & Pueraria Combination 柴葛解肌湯
K758 Chai Hu Radix Bupleuri 柴胡
K120 Chai Hu Gui Zhi Gan Jiang Tang Bupleurum Cinnamon & Ginger Combination 柴胡桂枝乾薑湯
K119 Chai Hu Gui Zhi Tang Bupleurum & Cinnamon Combination 柴胡桂枝湯
K121 Chai Hu Jia Long Gu Mu Li Tang Bupleurum, Dragon Bone & Oyster Shell Combination 柴胡加龍骨牡蠣湯
K016 Chai Hu Qing Gan Tang Bupleurum & Rehmannia Combination 十神湯 (含麻黃)
K646 Che Qian Zi Semen Plantaginis 車前子
K781 Chen Pi Pericarpium Citri Reticulatae 陳皮
K642 Chi Xiao Dou Semen Vignae 赤小豆
K520 Chuan Lian Zi Fructus Toosendan 川楝子
K560 Chuan Niu Xi Radix Cyathulae 川牛膝

Showing 37–48 of 349 results