SHOP

Showing 37–48 of 390 results

Code Pin Yin Common Name Chinese
K248 Bu Yang Huan Wu Tang Astragalus & Peony Combination 補陽還五湯
K199 Bu Zhong Yi Qi Tang Ginseng & Astragalus Combination 補中益氣湯
K218 Cang Er San Xanthium Formula 蒼耳散
K872 Cang Er Zi Fructus Xanthii 蒼耳子
K871 Cang Zhu Rhizoma Atractylodis 蒼朮
K804 Ce Bai Ye Cacumen Platycladi 側柏葉
K118 Chai Ge Jie Ji Tang Bupleurum & Pueraria Combination 柴葛解肌湯
K758 Chai Hu Radix Bupleuri 柴胡
K120 Chai Hu Gui Zhi Gan Jiang Tang Bupleurum Cinnamon & Ginger Combination 柴胡桂枝乾薑湯
K119 Chai Hu Gui Zhi Tang Bupleurum & Cinnamon Combination 柴胡桂枝湯
K121 Chai Hu Jia Long Gu Mu Li Tang Bupleurum, Dragon Bone & Oyster Shell Combination 柴胡加龍骨牡蠣湯
K016 Chai Hu Qing Gan Tang Bupleurum & Rehmannia Combination 十神湯 (含麻黃)

Showing 37–48 of 390 results