SHOP

Showing 37–48 of 310 results

Code Pin Yin Common Name Chinese
K120 Chai Hu Gui Zhi Gan Jiang Tang Bupleurum Cinnamon & Ginger Combination 柴胡桂枝乾薑湯
K119 Chai Hu Gui Zhi Tang Bupleurum & Cinnamon Combination 柴胡桂枝湯
K121 Chai Hu Jia Long Gu Mu Li Tang Bupleurum, Dragon Bone & Oyster Shell Combination 柴胡加龍骨牡蠣湯
K676 Chan Tui Periostracum Cicadae 蟬蛻
K646 Che Qian Zi Semen Plantaginis 車前子
K641 Chi Shao Radix Paeoniae Rubra 赤芍
K642 Chi Xiao Dou Semen Vignae 赤小豆
K520 Chuan Lian Zi Fructus Toosendan 川楝子
K519 Chuan Xiong Rhizoma Chuanxiong 川芎
K049 Chuan Xiong Cha Tiao San Ligusticum (Cnidium) & Tea Formula 川芎茶調散
K860 Chun Gen Pi Cortex Ailanthi 椿根皮
K686 Ci Wu Jia Radix et Rhizoma Seu Caulis Acanthopanacis Senticosi 刺五加

Showing 37–48 of 310 results