SHOP

Showing 37–48 of 356 results

Code Pin Yin Common Name Chinese
K199 Bu Zhong Yi Qi Tang Ginseng & Astragalus Combination 補中益氣湯
K218 Cang Er San Xanthium Formula 蒼耳散
K872 Cang Er Zi Fructus Xanthii 蒼耳子
K871 Cang Zhu Rhizoma Atractylodis 蒼朮
K804 Ce Bai Ye Cacumen Platycladi 側柏葉
K758 Chai Hu Radix Bupleuri 柴胡
K120 Chai Hu Gui Zhi Gan Jiang Tang Bupleurum Cinnamon & Ginger Combination 柴胡桂枝乾薑湯
K119 Chai Hu Gui Zhi Tang Bupleurum & Cinnamon Combination 柴胡桂枝湯
K121 Chai Hu Jia Long Gu Mu Li Tang Bupleurum, Dragon Bone & Oyster Shell Combination 柴胡加龍骨牡蠣湯
K016 Chai Hu Qing Gan Tang Bupleurum & Rehmannia Combination 十神湯 (含麻黃)
K676 Chan Tui Periostracum Cicadae 蟬蛻
K646 Che Qian Zi Semen Plantaginis 車前子

Showing 37–48 of 356 results