SHOP

Showing 25–36 of 262 results

Code Pin Yin Common Name Chinese
K220 Yang Xin Tang Astragalus & Zizyphus Combination 養心湯
K553 Yan Hu Suo Rhizoma Corydalis 延胡索
K244 Xue Fu Zhu Yu Tang Persica & Carthamus Combination 血府逐瘀湯
K554 Xuan Shen Radix Scrophulariae 玄參
K950 Xu Duan Radix Dipsaci 續斷
K092 Xing Su Yin (Infant) Apricot Seed & Perilla Pediatric Formula 杏蘇飲
K093 Xing Su San Apricot Seed & Perilla Formula 杏蘇散
K644 Xing Ren Semen Armeniacae Amarum 杏仁
K097 Xin Yi San Magnolia Flower Formula 辛夷散
K098 Xin Yi Qing Fei Tang Magnolia & Gypsum Combination 辛夷清肺湯
K638 Xin Yi Flos Magnoliae 辛夷
K249 Xin Shu Ning (Sheng Mai Yin) Ginseng & Ophiopogon Formula 心舒寧 (生脈飲)

Showing 25–36 of 262 results