SHOP

Showing 25–36 of 349 results

Code Pin Yin Common Name Chinese
K193 Yue Bi Jia Zhu Tang Atractylodes Combination 越婢加朮湯
K583 Yu Zhu Rhizoma Polygonati Odorati 玉竹
K584 Yu Mi Xu Stigma Maydis 玉米鬚
K955 Yu Jin Radix Curcumae 鬱金
K242 You Gui Wan Eucommia & Rehmannia Formula 右歸丸
K216 Yin Qiao San Lonicera & Forsythia Formula 銀翹散
K149 Yin Chen Hao Tang Capillaris Combination 茵陳蒿湯
K757 Yin Chen Hao Herba Artemisiae Scopariae 茵陳蒿
K002 Yi Zi Tang Cimicifuga Combination 乙字湯
K733 Yi Zhi Ren Fructus Alpiniae Oxyphyllae 益智仁
K229 Yi Yi Ren Tang Coix Combination 薏苡仁湯
K734 Yi Mu Cao Herba Leonuri 益母草

Showing 25–36 of 349 results