SHOP

Showing 25–36 of 319 results

Code Pin Yin Common Name Chinese
K733 Yi Zhi Ren Fructus Alpiniae Oxyphyllae 益智仁
K757 Yin Chen Hao Herba Artemisiae Scopariae 茵陳蒿
K544 Xiao Hui Xiang Fructus Foeniculi 小茴香
K923 Xie Bai Bulbus Allii Macrostemonis 薤白
K638 Xin Yi Flos Magnoliae 辛夷
K644 Xing Ren Semen Armeniacae Amarum 杏仁
K950 Xu Duan Radix Dipsaci 續斷
K797 Xuan Fu Hua Flos Inulae 旋覆花
K709 Xiang Fu Rhizoma Cyperi 香附
K760 Xia Ku Cao Spica Prunellae 夏枯草
K612 Xian He Cao Herba Agrimoniae 仙鶴草
K736 Wu Yao Radix Linderae 烏藥

Showing 25–36 of 319 results