SHOP

Showing 25–36 of 390 results

Code Pin Yin Common Name Chinese
K553 Yan Hu Suo Rhizoma Corydalis 延胡索
K685 Ye Jiao Teng Caulis Polygoni Multiflori 夜交藤
K734 Yi Mu Cao Herba Leonuri 益母草
K919 Yi Yi Ren Semen Coicis 薏苡仁
K733 Yi Zhi Ren Fructus Alpiniae Oxyphyllae 益智仁
K757 Yin Chen Hao Herba Artemisiae Scopariae 茵陳蒿
K544 Xiao Hui Xiang Fructus Foeniculi 小茴香
K923 Xie Bai Bulbus Allii Macrostemonis 薤白
K638 Xin Yi Flos Magnoliae 辛夷
K737 Xu Chang Qing Radix et Rhizoma Cynanchi Paniculati 徐長卿
K950 Xu Duan Radix Dipsaci 續斷
K554 Xuan Shen Radix Scrophulariae 玄參

Showing 25–36 of 390 results