SHOP

Showing 25–36 of 392 results

Code Pin Yin Common Name Chinese
K077 Ban Xia Hou Po Tang Pinellia & Magnolia Combination 半夏厚朴湯
K078 Ban Xia Tian Ma Bai Zhu Tang Pinellia & Gastrodia Combination 半夏天麻白朮湯
K076 Ban Xia Xie Xin Tang Pinellia Combination 半夏瀉心湯
K608 Ban Zhi Lian Herba Scutellariae Barbatae 半枝蓮
K135 Bao Chan Wu You Fang Tang Kuei & Parsley Combination 保產無憂方
K264 Bao He Wan Citrus & Crataegus Formula 保和丸
K814 Bei Huang Qi Radix Astragali 北黃耆
K654 Bei Mu (Zhe) Bulbus Fritillariae Thunbergii 貝母
K582 Bei Sha Shen Radix Glehniae 北沙參
K847 Bei Xie Rhizoma Dioscoreae Hypoglaucae 萆薢
K309 Bei Xie Fen Qing Yin Tokoro Combination 萆薢分清飲
K932 Bing Lang Semen Arecae 檳榔

Showing 25–36 of 392 results