SHOP

Showing 25–36 of 316 results

Code Pin Yin Common Name Chinese
K582 Bei Sha Shen Radix Glehniae 北沙參
K847 Bei Xie Rhizoma Dioscoreae Hypoglaucae 萆薢
K309 Bei Xie Fen Qing Yin Tokoro Combination 萆薢分清飲
K922 Bo He Herba Menthae 薄荷
K248 Bu Yang Huan Wu Tang Astragalus & Peony Combination 補陽還五湯
K199 Bu Zhong Yi Qi Tang Ginseng & Astragalus Combination 補中益氣湯
K218 Cang Er San Xanthium Formula 蒼耳散
K872 Cang Er Zi Fructus Xanthii 蒼耳子
K871 Cang Zhu Rhizoma Atractylodis 蒼朮
K804 Ce Bai Ye Cacumen Platycladi 側柏葉
K118 Chai Ge Jie Ji Tang Bupleurum & Pueraria Combination 柴葛解肌湯
K758 Chai Hu Radix Bupleuri 柴胡

Showing 25–36 of 316 results