SHOP

Showing 337–348 of 390 results

Code Pin Yin Common Name Chinese
K520 Chuan Lian Zi Fructus Toosendan 川楝子
K642 Chi Xiao Dou Semen Vignae 赤小豆
K641 Chi Shao Radix Paeoniae Rubra 赤芍
K781 Chen Pi Pericarpium Citri Reticulatae 陳皮
K646 Che Qian Zi Semen Plantaginis 車前子
K676 Chan Tui Periostracum Cicadae 蟬蛻
K016 Chai Hu Qing Gan Tang Bupleurum & Rehmannia Combination 十神湯 (含麻黃)
K121 Chai Hu Jia Long Gu Mu Li Tang Bupleurum, Dragon Bone & Oyster Shell Combination 柴胡加龍骨牡蠣湯
K119 Chai Hu Gui Zhi Tang Bupleurum & Cinnamon Combination 柴胡桂枝湯
K120 Chai Hu Gui Zhi Gan Jiang Tang Bupleurum Cinnamon & Ginger Combination 柴胡桂枝乾薑湯
K758 Chai Hu Radix Bupleuri 柴胡
K118 Chai Ge Jie Ji Tang Bupleurum & Pueraria Combination 柴葛解肌湯

Showing 337–348 of 390 results