SHOP

Showing 337–348 of 390 results

Code Pin Yin Common Name Chinese
K207 Dang Gui Si Ni Tang Tangkuei & Jujube Combination 當歸四逆湯
K090 Fang Ji Huang Qi Tang Stephania & Astragalus Combination 防己黃耆湯
K007 Ba Wei Di Huang Wan (Jin Gui Shen Qi) Rehmannia Eight Formula (Golden Chest Kidney Qi) 八味地黃丸 (金匱腎氣丸)
K152 Jing Jie Lian Qiao Tang Schizonepeta & Forsythia Combination 荊芥連翹湯
K068 Si Ni San Bupleurum & Chih-Shih Formula 四逆散
K104 Yi Gan San Bupleurum Formula 抑肝散
K004 Er Zhu Tang Atractylodes & Arisaema Combination 二朮湯
K228 Ji Sheng Shen Qi Wan Cyathula & Plantago Formula 濟生腎氣丸
K028 Da Jian Zhong Tang Major Zanthoxylum Combination 大建中湯
K013 Shi Wei Bai Du Tang Bupleurum & Schizonepeta Formula 十味敗毒湯
K143 Gui Zhi Shao Yao Zhi Mu Tang Cinnamon & Anemarrhena Combination 桂枝芍藥知母湯
K093 Xing Su San Apricot Seed & Perilla Formula 杏蘇散

Showing 337–348 of 390 results