SHOP

Showing 313–316 of 316 results

Code Pin Yin Common Name Chinese
K009 Ba Zhen Tang Tangkuei & Ginseng Eight Combination 八珍湯
K007 Ba Wei Di Huang Wan (Jin Gui Shen Qi) Rehmannia Eight Formula (Golden Chest Kidney Qi) 八味地黃丸 (金匱腎氣丸)
K572 Ba Ji Tian Radix Morindae Officinalis 巴戟天
K630 Ai Ye Folium Artemisiae Argyi 艾葉

Showing 313–316 of 316 results