SHOP

Showing 301–312 of 325 results

Code Pin Yin Common Name Chinese
K582 Bei Sha Shen Radix Glehniae 北沙參
K814 Bei Huang Qi Radix Astragali 北黃耆
K264 Bao He Wan Citrus & Crataegus Formula 保和丸
K608 Ban Zhi Lian Herba Scutellariae Barbatae 半枝蓮
K076 Ban Xia Xie Xin Tang Pinellia Combination 半夏瀉心湯
K078 Ban Xia Tian Ma Bai Zhu Tang Pinellia & Gastrodia Combination 半夏天麻白朮湯
K607 Ban Xia Rhizoma Pinelliae 半夏
K723 Bai Zi Ren Semen Platycladi 柏子仁
K585 Bai Zhu Rhizoma Atractylodis Macrocephalae 白朮
K586 Bai Zhi Radix Angelicae Dahuricae 白芷
K597 Bai Xian Pi Cortex Dictamni Radicis 白鮮皮
K587 Bai Shao Radix Paeoniae Alba 白芍

Showing 301–312 of 325 results