SHOP

Showing 301–312 of 316 results

Code Pin Yin Common Name Chinese
K006 Ba Zheng San Dianthus Formula 八正散
K130 Ling Gui Zhu Gan Tang Hoelen & Atractylodes Combination 苓桂朮甘湯
K016 Chai Hu Qing Gan Tang Bupleurum & Rehmannia Combination 十神湯 (含麻黃)
K155 Zhen Wu Tang Hoelen & Peony Combination 真武湯
K041 Xiao Cheng Qi Tang Minor Rhubarb Combination 小承氣湯
K030 Da Cheng Qi Tang Major Rhubarb Combination 大承氣湯
K223 Dao Chi San Rehmannia & Akebia Formula 導赤散
K094 Shao Yao Gan Cao Tang Peony & Licorice Combination 芍藥甘草湯
K149 Yin Chen Hao Tang Capillaris Combination 茵陳蒿湯
K193 Yue Bi Jia Zhu Tang Atractylodes Combination 越婢加朮湯
K229 Yi Yi Ren Tang Coix Combination 薏苡仁湯
K085 Bai He Gu Jin Tang Lily Combination 華蓋散(含麻黃)

Showing 301–312 of 316 results