SHOP

Showing 301–310 of 310 results

Code Pin Yin Common Name Chinese
K064 Zhi Sou San Platycodon & Schizonepeta Formula 止嗽散
K794 Zhi Zi Fructus Gardeniae 梔子
K893 Zhu Ling Polyporus 豬苓
K222 Zhu Ling Tang Polyporus Combination 豬苓湯
K629 Zhu Ru Caulis Bambusae in Taenia 竹茹
K823 Zi Hua Di Ding Herba Violae 紫花地丁
K210 Zi Shen Ming Mu Tang Chrysanthemum Combination 滋腎明目湯
K821 Zi Wan Radix et Rhizoma Asteris 紫菀
K211 Zi Yin Jiang Huo Tang Phellodendron Combination 滋陰降火湯
K243 Zuo Gui Wan Hoelen & Peony Combination 左歸丸

Showing 301–310 of 310 results