SHOP

Showing 301–312 of 349 results

Code Pin Yin Common Name Chinese
K097 Xin Yi San Magnolia Flower Formula 辛夷散
K093 Xing Su San Apricot Seed & Perilla Formula 杏蘇散
K092 Xing Su Yin (Infant) Apricot Seed & Perilla Pediatric Formula 杏蘇飲
K737 Xu Chang Qing Radix et Rhizoma Cynanchi Paniculati 徐長卿
K950 Xu Duan Radix Dipsaci 續斷
K554 Xuan Shen Radix Scrophulariae 玄參
K244 Xue Fu Zhu Yu Tang Persica & Carthamus Combination 血府逐瘀湯
K553 Yan Hu Suo Rhizoma Corydalis 延胡索
K220 Yang Xin Tang Astragalus & Zizyphus Combination 養心湯
K300 Yang Yin Qing Fei Tang Rehmannia & Ophiopogon Combination 養陰清肺湯
K685 Ye Jiao Teng Caulis Polygoni Multiflori 夜交藤
K104 Yi Gan San Bupleurum Formula 抑肝散

Showing 301–312 of 349 results