SHOP

Showing 289–300 of 319 results

Code Pin Yin Common Name Chinese
K218 Cang Er San Xanthium Formula 蒼耳散
K199 Bu Zhong Yi Qi Tang Ginseng & Astragalus Combination 補中益氣湯
K248 Bu Yang Huan Wu Tang Astragalus & Peony Combination 補陽還五湯
K835 Bu Gu Zhi Fructus Psoraleae 補骨脂
K922 Bo He Herba Menthae 薄荷
K932 Bing Lang Semen Arecae 檳榔
K309 Bei Xie Fen Qing Yin Tokoro Combination 萆薢分清飲
K582 Bei Sha Shen Radix Glehniae 北沙參
K814 Bei Huang Qi Radix Astragali 北黃耆
K264 Bao He Wan Citrus & Crataegus Formula 保和丸
K608 Ban Zhi Lian Herba Scutellariae Barbatae 半枝蓮
K076 Ban Xia Xie Xin Tang Pinellia Combination 半夏瀉心湯

Showing 289–300 of 319 results