SHOP

Showing 289–300 of 349 results

Code Pin Yin Common Name Chinese
K311 Xiang Sha Ping Wei San Cyperus Cardamon & Atractylodes Formula 香砂平胃散
K002 Yi Zi Tang Cimicifuga Combination 乙字湯
K137 Gui Zhi Fu Ling Wan Cinnamon & Hoelen Formula 桂枝茯苓丸
K256 Huang Lian Shang Qing Wan Coptis, Phellodendron & Mint Formula 黃連上清丸
K176 Shen Su Yin Ginseng & Perilla Combination 參蘇飲
K200 Wen Dan Tang Hoelen & Bamboo Combination 溫膽湯
K086 Zhu Ye Shi Gao Tang Bamboo Leaves & Gypsum Combination 竹葉石膏湯
K207 Dang Gui Si Ni Tang Tangkuei & Jujube Combination 當歸四逆湯
K090 Fang Ji Huang Qi Tang Stephania & Astragalus Combination 防己黃耆湯
K028 Da Jian Zhong Tang Major Zanthoxylum Combination 大建中湯
K007 Ba Wei Di Huang Wan (Jin Gui Shen Qi) Rehmannia Eight Formula (Golden Chest Kidney Qi) 八味地黃丸 (金匱腎氣丸)
K152 Jing Jie Lian Qiao Tang Schizonepeta & Forsythia Combination 荊芥連翹湯

Showing 289–300 of 349 results