SHOP

Showing 289–300 of 315 results

Code Pin Yin Common Name Chinese
K584 Yu Mi Xu Stigma Maydis 玉米鬚
K583 Yu Zhu Rhizoma Polygonati Odorati 玉竹
K875 Yuan Zhi Radix Polygalae 遠志
K193 Yue Bi Jia Zhu Tang Atractylodes Combination 越婢加朮湯
K194 Yue Ju Wan Cyperus & Atractylodes Combination 越鞠丸
K904 Ze Lan Herba Lycopi 澤蘭
K903 Ze Xie Rhizoma Alismatis 澤瀉
K101 Zhe Chong Yin Cinnamon & Persica Combination 折衝飲
K155 Zhen Wu Tang Hoelen & Peony Combination 真武湯
K718 Zhen Zhu Fen Margarita 珍珠粉
K247 Zheng Gu Zi Jin Dan Rhubarb & Carthamus Formula 正骨紫金丹
K109 Zhi Bai Di Huang Wan Phellodendron & Rehmannia Formula 知柏地黄丸

Showing 289–300 of 315 results