SHOP

Showing 289–300 of 310 results

Code Pin Yin Common Name Chinese
K904 Ze Lan Herba Lycopi 澤蘭
K903 Ze Xie Rhizoma Alismatis 澤瀉
K101 Zhe Chong Yin Cinnamon & Persica Combination 折衝飲
K155 Zhen Wu Tang Hoelen & Peony Combination 真武湯
K718 Zhen Zhu Fen Margarita 珍珠粉
K247 Zheng Gu Zi Jin Dan Rhubarb & Carthamus Formula 正骨紫金丹
K109 Zhi Bai Di Huang Wan Phellodendron & Rehmannia Formula 知柏地黄丸
K882 Zhi Da Huang Radix et Rhizoma Rhei Praeparata 製大黃
K688 Zhi Gan Cao Radix et Rhizoma Glycyrrhizae Praeparata Cum Melle 炙甘草
K112 Zhi Gan Cao Tang Licorice Combination 炙甘草湯
K702 Zhi Ke Fructus Citri Immaturus 枳殼
K701 Zhi Shi Fructus Aurantii Immaturus 枳實

Showing 289–300 of 310 results