SHOP

Showing 277–288 of 319 results

Code Pin Yin Common Name Chinese
K641 Chi Shao Radix Paeoniae Rubra 赤芍
K781 Chen Pi Pericarpium Citri Reticulatae 陳皮
K646 Che Qian Zi Semen Plantaginis 車前子
K676 Chan Tui Periostracum Cicadae 蟬蛻
K124 Chai Xian Tang Bupleurum & Scute Combination 柴陷湯
K121 Chai Hu Jia Long Gu Mu Li Tang Bupleurum, Dragon Bone & Oyster Shell Combination 柴胡加龍骨牡蠣湯
K120 Chai Hu Gui Zhi Gan Jiang Tang Bupleurum Cinnamon & Ginger Combination 柴胡桂枝乾薑湯
K758 Chai Hu Radix Bupleuri 柴胡
K118 Chai Ge Jie Ji Tang Bupleurum & Pueraria Combination 柴葛解肌湯
K804 Ce Bai Ye Cacumen Platycladi 側柏葉
K871 Cang Zhu Rhizoma Atractylodis 蒼朮
K872 Cang Er Zi Fructus Xanthii 蒼耳子

Showing 277–288 of 319 results