SHOP

Showing 277–288 of 319 results

Code Pin Yin Common Name Chinese
K950 Xu Duan Radix Dipsaci 續斷
K797 Xuan Fu Hua Flos Inulae 旋覆花
K244 Xue Fu Zhu Yu Tang Persica & Carthamus Combination 血府逐瘀湯
K553 Yan Hu Suo Rhizoma Corydalis 延胡索
K220 Yang Xin Tang Astragalus & Zizyphus Combination 養心湯
K300 Yang Yin Qing Fei Tang Rehmannia & Ophiopogon Combination 養陰清肺湯
K685 Ye Jiao Teng Caulis Polygoni Multiflori 夜交藤
K104 Yi Gan San Bupleurum Formula 抑肝散
K001 Yi Guan Jian Rehmannia & Ophiopogon Combination 一貫煎
K734 Yi Mu Cao Herba Leonuri 益母草
K153 Yi Qi Cong Ming Tang Astragalus & Pueraria Combination 益氣聰明湯
K229 Yi Yi Ren Tang Coix Combination 薏苡仁湯

Showing 277–288 of 319 results