SHOP

Showing 277–288 of 310 results

Code Pin Yin Common Name Chinese
K153 Yi Qi Cong Ming Tang Astragalus & Pueraria Combination 益氣聰明湯
K115 Yi Qi Cong Ming Tang Astragalus & Pueraria Combination 附子理中湯(含附子)
K229 Yi Yi Ren Tang Coix Combination 薏苡仁湯
K757 Yin Chen Hao Herba Artemisiae Scopariae 茵陳蒿
K149 Yin Chen Hao Tang Capillaris Combination 茵陳蒿湯
K242 You Gui Wan Eucommia & Rehmannia Formula 右歸丸
K955 Yu Jin Radix Curcumae 鬱金
K584 Yu Mi Xu Stigma Maydis 玉米鬚
K583 Yu Zhu Rhizoma Polygonati Odorati 玉竹
K875 Yuan Zhi Radix Polygalae 遠志
K193 Yue Bi Jia Zhu Tang Atractylodes Combination 越婢加朮湯
K194 Yue Ju Wan Cyperus & Atractylodes Combination 越鞠丸

Showing 277–288 of 310 results