SHOP

Showing 277–288 of 336 results

Code Pin Yin Common Name Chinese
K043 Xiao Chai Hu Tang Minor Bupleurum Combination 小柴胡湯
K041 Xiao Cheng Qi Tang Minor Rhubarb Combination 小承氣湯
K158 Xiao Feng San Tangkuei & Arctium Formula 消風散
K544 Xiao Hui Xiang Fructus Foeniculi 小茴香
K255 Xiao Huo Luo Dan (Tong Luo) Minor Invigorate the Collaterals Combination 小活絡丹 (通絡)
K042 Xiao Jian Zhong Tang Minor Cinnamon & Peony Combination 小建中湯
K177 Xiao Yao San Tangkuei & Bupleurum Formula 逍遙散
K923 Xie Bai Bulbus Allii Macrostemonis 薤白
K249 Xin Shu Ning (Sheng Mai Yin) Ginseng & Ophiopogon Formula 心舒寧 (生脈飲)
K638 Xin Yi Flos Magnoliae 辛夷
K098 Xin Yi Qing Fei Tang Magnolia & Gypsum Combination 辛夷清肺湯
K097 Xin Yi San Magnolia Flower Formula 辛夷散

Showing 277–288 of 336 results