SHOP

Showing 265–276 of 284 results

Code Pin Yin Common Name Chinese
K076 Ban Xia Xie Xin Tang Pinellia Combination 半夏瀉心湯
K077 Ban Xia Hou Po Tang Pinellia & Magnolia Combination 半夏厚朴湯
K607 Ban Xia Rhizoma Pinelliae 半夏
K586 Bai Zhi Radix Angelicae Dahuricae 白芷
K597 Bai Xian Pi Cortex Dictamni Radicis 白鮮皮
K587 Bai Shao Radix Paeoniae Alba 白芍
K589 Bai Mao Gen Rhizoma Imperatae 白茅根
K593 Bai Jie Zi Semen Sinapis Albae 白芥子
K793 Bai Jiang Cao Herba Patriniae 敗醬草
K789 Bai Hua She She Cao Herba Hedyotidis Diffusae 白花蛇舌草
K085 Bai He Gu Jin Tang Lily Combination 華蓋散(含麻黃)
K626 Bai He Bulbus Lilii 百合

Showing 265–276 of 284 results