SHOP

Showing 265–276 of 336 results

Code Pin Yin Common Name Chinese
K263 Wu Wei Xiao Du Yin Dandelion & Wild Chrysanthemum Combination 五味消毒飲
K568 Wu Wei Zi Fructus Schisandrae 五味子
K736 Wu Yao Radix Linderae 烏藥
K650 Wu Zhu Yu Fructus Evodiae 吳茱萸
K102 Wu Zhu Yu Tang Evodia Combination 吳茱萸湯
K798 Xi Xin Radix Asari 細辛
K773 Xi Yang Shen Radix Panacis Quinquefolii 西洋
K760 Xia Ku Cao Spica Prunellae 夏枯草
K154 Xian Fang Huo Ming Yin (Zhen Ren Huo Min Yin) Sublime Formula for Sustaining Life 仙方活命飲 (真人活命飲)
K612 Xian He Cao Herba Agrimoniae 仙鶴草
K709 Xiang Fu Rhizoma Cyperi 香附
K311 Xiang Sha Ping Wei San Cyperus Cardamon & Atractylodes Formula 香砂平胃散

Showing 265–276 of 336 results