SHOP

Showing 253–264 of 390 results

Code Pin Yin Common Name Chinese
K533 Shan Yao Rhizoma Dioscoreae 山藥
K532 Shan Zha Fructus Crataegi 山楂
K541 Shan Zhu Yu Fructus Corni 山茱萸
K048 Shang Zhong Xia Tong Yong Tong Feng Wan Cinnamon & Angelica Formula 上中下通用痛風丸
K250 Shao Fu Zhu Yu Tang Fennel Seed and Corydalis Combination 少腹逐瘀湯
K094 Shao Yao Gan Cao Tang Peony & Licorice Combination 芍藥甘草湯
K790 She Chuang Zi Fructus Cnidii 蛇床子
K175 Shen Ling Bai Zhu San Ginseng & Atractylodes Formula 參苓白朮散
K768 Shen Qu Massa Medicata Fermentata 神麴
K176 Shen Su Yin Ginseng & Perilla Combination 參蘇飲
K251 Shen Tong Zhu Yu Tang Tang-Kuei & Myrrha Combination 身痛逐瘀湯
K611 Sheng Di Huang Radix Rehmanniae 生地黃

Showing 253–264 of 390 results