SHOP

Showing 253–264 of 349 results

Code Pin Yin Common Name Chinese
K763 Tian Hua Fen Radix Trichosanthis 天花粉
K564 Tian Ma Rhizoma Gastrodiae 天麻
K272 Tian Ma Gou Teng Yin Gastrodia & Nucaria Combination 天麻鉤藤飲
K563 Tian Men Dong Radix Asparagi 天門冬
K062 Tian Wang Bu Xin Dan Ginseng & Zizyphus Formula 天王補心丹
K288 Tiao Jing Wan Cyperus & Lindera Formula 調經丸
K219 Tiao Wei Cheng Qi Tang Rhubarb & Mirabilitum Combination 調胃承氣湯
K850 Ting Li Zi Semen Lepidii 葶藶子
K312 Tong Qiao Huo Xue Tang Persica & Cnidium Combination (Minus Moschus) 通竅活血湯 (去麝香)
K545 Tu Fu Ling Rhizoma Smilacis Glabrae 土茯苓
K849 Tu Si Zi Semen Cuscutae 菟絲子
KB7262 Tung Hsieh Tou Ku Balm Patches 10x Herbal Patches/Pack 通血透骨膏

Showing 253–264 of 349 results