SHOP

Showing 253–264 of 316 results

Code Pin Yin Common Name Chinese
K568 Wu Wei Zi Fructus Schisandrae 五味子
K736 Wu Yao Radix Linderae 烏藥
K773 Xi Yang Shen Radix Panacis Quinquefolii 西洋
K760 Xia Ku Cao Spica Prunellae 夏枯草
K154 Xian Fang Huo Ming Yin (Zhen Ren Huo Min Yin) Sublime Formula for Sustaining Life 仙方活命飲 (真人活命飲)
K709 Xiang Fu Rhizoma Cyperi 香附
K710 Xiang Ru Herba Moslae 香薷
K043 Xiao Chai Hu Tang Minor Bupleurum Combination 小柴胡湯
K041 Xiao Cheng Qi Tang Minor Rhubarb Combination 小承氣湯
K544 Xiao Hui Xiang Fructus Foeniculi 小茴香
K255 Xiao Huo Luo Dan (Tong Luo) Minor Invigorate the Collaterals Combination 小活絡丹 (通絡)
K042 Xiao Jian Zhong Tang Minor Cinnamon & Peony Combination 小建中湯

Showing 253–264 of 316 results