SHOP

Showing 241–252 of 349 results

Code Pin Yin Common Name Chinese
K293 Shi Liu Wei Liu Qi Yin Tangkuei Sixteen Herbs Combination 十六味流氣飲
K012 Shi Quan Da Bu Tang Ginseng & Tangkuei Ten Combination 十全大補湯
K013 Shi Wei Bai Du Tang Bupleurum & Schizonepeta Formula 十味敗毒湯
K895 Shu Di Huang Radix Rehmanniae Praeparata 熟地黃
K190 Shu Jing Huo Xue Tang Clematis & Stephania Combination 疏經活血湯
K065 Si Jun Zi Tang Major Four Herb Combination 四君子湯
K068 Si Ni San Bupleurum & Chih-Shih Formula 四逆散
K066 Si Wu Tang Tangkuei Four Combination 四物湯
K235 Su Zi Jiang Qi Tang Perilla Seed Combination 蘇子降氣湯
K876 Suan Zao Ren Semen Ziziphi Spinosae 酸棗仁
K215 Suan Zao Ren Tang Zizyphus Combination 酸棗仁湯
K246 Tao Hong Si Wu Tang Tangkuei Four & Persica Carthamus Combination 桃紅四物湯

Showing 241–252 of 349 results