SHOP

Showing 13–24 of 325 results

Code Pin Yin Common Name Chinese
K702 Zhi Ke Fructus Citri Immaturus 枳殼
K112 Zhi Gan Cao Tang Licorice Combination 炙甘草湯
K688 Zhi Gan Cao Radix et Rhizoma Glycyrrhizae Praeparata Cum Melle 炙甘草
K882 Zhi Da Huang Radix et Rhizoma Rhei Praeparata 製大黃
K109 Zhi Bai Di Huang Wan Phellodendron & Rehmannia Formula 知柏地黄丸
K247 Zheng Gu Zi Jin Dan Rhubarb & Carthamus Formula 正骨紫金丹
K155 Zhen Wu Tang Hoelen & Peony Combination 真武湯
K903 Ze Xie Rhizoma Alismatis 澤瀉
K904 Ze Lan Herba Lycopi 澤蘭
K194 Yue Ju Wan Cyperus & Atractylodes Combination 越鞠丸
K583 Yu Zhu Rhizoma Polygonati Odorati 玉竹
K584 Yu Mi Xu Stigma Maydis 玉米鬚

Showing 13–24 of 325 results