SHOP

Showing 13–24 of 262 results

Code Pin Yin Common Name Chinese
K688 Zhi Gan Cao Radix et Rhizoma Glycyrrhizae Praeparata Cum Melle 炙甘草
K785 Yin Yang Huo (Xian Ling Pi) Herba Epimedii 淫羊藿 (仙靈脾)
K955 Yu Jin Radix Curcumae 鬱金
K875 Yuan Zhi Radix Polygalae 遠志
K553 Yan Hu Suo Rhizoma Corydalis 延胡索
K685 Ye Jiao Teng Caulis Polygoni Multiflori 夜交藤
K919 Yi Yi Ren Semen Coicis 薏苡仁
K733 Yi Zhi Ren Fructus Alpiniae Oxyphyllae 益智仁
K638 Xin Yi Flos Magnoliae 辛夷
K644 Xing Ren Semen Armeniacae Amarum 杏仁
K950 Xu Duan Radix Dipsaci 續斷
K554 Xuan Shen Radix Scrophulariae 玄參

Showing 13–24 of 262 results