SHOP

Showing 1–12 of 319 results

Code Pin Yin Common Name Chinese
K243 Zuo Gui Wan Hoelen & Peony Combination 左歸丸
K211 Zi Yin Jiang Huo Tang Phellodendron Combination 滋陰降火湯
K821 Zi Wan Radix et Rhizoma Asteris 紫菀
K943 Zi Su Zi Fructus Perillae 紫蘇子
K820 Zi Su Folium Perillae 紫蘇
K210 Zi Shen Ming Mu Tang Chrysanthemum Combination 滋腎明目湯
K629 Zhu Ru Caulis Bambusae in Taenia 竹茹
K222 Zhu Ling Tang Polyporus Combination 豬苓湯
K893 Zhu Ling Polyporus 豬苓
K794 Zhi Zi Fructus Gardeniae 梔子
K701 Zhi Shi Fructus Aurantii Immaturus 枳實
K667 Zhi Mu Rhizoma Anemarrhenae 知母

Showing 1–12 of 319 results