Formulas 200g 複方

Concentrated Herbal Extracts (200g)

Showing 1–12 of 219 results

Code Pin Yin Common Name Chinese
K084 An Zhong San Cardamon & Fennel Formula 安中散
K007 Ba Wei Di Huang Wan (Jin Gui Shen Qi) Rehmannia Eight Formula (Golden Chest Kidney Qi) 八味地黃丸 (金匱腎氣丸)
K009 Ba Zhen Tang Tangkuei & Ginseng Eight Combination 八珍湯
K006 Ba Zheng San Dianthus Formula 八正散
K085 Bai He Gu Jin Tang Lily Combination 華蓋散(含麻黃)
K063 Bai Hu Jia Ren Shen Tang Ginseng & Gypsum Combination 白虎加人參湯
K075 Bai Hu Tang Gypsum Combination 白虎湯
K077 Ban Xia Hou Po Tang Pinellia & Magnolia Combination 半夏厚朴湯
K076 Ban Xia Xie Xin Tang Pinellia Combination 半夏瀉心湯
K264 Bao He Wan Citrus & Crataegus Formula 保和丸

Showing 1–12 of 219 results