Formulas 200g 複方

Concentrated Herbal Extracts (200g)

Showing 1–12 of 191 results

Code Pin Yin Common Name Chinese
K007 Ba Wei Di Huang Wan (Jin Gui Shen Qi) Rehmannia Eight Formula (Golden Chest Kidney Qi) 八味地黃丸 (金匱腎氣丸)
K009 Ba Zhen Tang Tangkuei & Ginseng Eight Combination 八珍湯
K006 Ba Zheng San Dianthus Formula 八正散
K085 Bai He Gu Jin Tang Lily Combination 華蓋散(含麻黃)
K077 Ban Xia Hou Po Tang Pinellia & Magnolia Combination 半夏厚朴湯
K076 Ban Xia Xie Xin Tang Pinellia Combination 半夏瀉心湯
K264 Bao He Wan Citrus & Crataegus Formula 保和丸

Showing 1–12 of 191 results