Formulas 200g 複方

Concentrated Herbal Extracts (200g)

Showing 1–12 of 243 results

Code Pin Yin Common Name Chinese
K084 An Zhong San Cardamon & Fennel Formula 安中散
K007 Ba Wei Di Huang Wan (Jin Gui Shen Qi) Rehmannia Eight Formula (Golden Chest Kidney Qi) 八味地黃丸 (金匱腎氣丸)
K009 Ba Zhen Tang Tangkuei & Ginseng Eight Combination 八珍湯
K006 Ba Zheng San Dianthus Formula 八正散
K085 Bai He Gu Jin Tang Lily Combination 華蓋散(含麻黃)
K075 Bai Hu Tang Gypsum Combination 白虎湯
K077 Ban Xia Hou Po Tang Pinellia & Magnolia Combination 半夏厚朴湯

Showing 1–12 of 243 results