SHOP

Showing 73–84 of 392 results

Code Pin Yin Common Name Chinese
K767 She Gan Rhizoma Belamcandae 射干
K768 Shen Qu Massa Medicata Fermentata 神麴
K533 Shan Yao Rhizoma Dioscoreae 山藥
K532 Shan Zha Fructus Crataegi 山楂
K748 Sang Ye Folium Mori 桑葉
K750 Sang Zhi Ramulus Mori 桑枝
K698 Sha Ren Fructus Amomi 砂仁
K747 Sang Bai Pi Cortex Mori 桑白皮
K749 Sang Ji Sheng Ramulus Taxilli 桑寄生
K751 Sang Shen Fructus Mori 桑椹
K633 Rou Dou Kou Semen Myristicae 肉豆蔻
K666 Ru Xiang Olibanum 乳香

Showing 73–84 of 392 results