SHOP

Showing 37–48 of 356 results

Code Pin Yin Common Name Chinese
K229 Yi Yi Ren Tang Coix Combination 薏苡仁湯
K153 Yi Qi Cong Ming Tang Astragalus & Pueraria Combination 益氣聰明湯
K115 Yi Qi Cong Ming Tang Astragalus & Pueraria Combination 附子理中湯(含附子)
K734 Yi Mu Cao Herba Leonuri 益母草
K001 Yi Guan Jian Rehmannia & Ophiopogon Combination 一貫煎
K553 Yan Hu Suo Rhizoma Corydalis 延胡索
K244 Xue Fu Zhu Yu Tang Persica & Carthamus Combination 血府逐瘀湯
K554 Xuan Shen Radix Scrophulariae 玄參
K797 Xuan Fu Hua Flos Inulae 旋覆花
K183 Xuan Fu Dai Zhe Shi Tang Inula & Hematite Combination 旋覆代赭石湯
K950 Xu Duan Radix Dipsaci 續斷
K737 Xu Chang Qing Radix et Rhizoma Cynanchi Paniculati 徐長卿

Showing 37–48 of 356 results