SHOP

Showing 37–48 of 310 results

Code Pin Yin Common Name Chinese
K553 Yan Hu Suo Rhizoma Corydalis 延胡索
K244 Xue Fu Zhu Yu Tang Persica & Carthamus Combination 血府逐瘀湯
K554 Xuan Shen Radix Scrophulariae 玄參
K797 Xuan Fu Hua Flos Inulae 旋覆花
K183 Xuan Fu Dai Zhe Shi Tang Inula & Hematite Combination 旋覆代赭石湯
K737 Xu Chang Qing Radix et Rhizoma Cynanchi Paniculati 徐長卿
K103 Xiong Gui Jiao Ai Tang Tang Kuei & Gelatin Combination 芎歸膠艾湯
K092 Xing Su Yin (Infant) Apricot Seed & Perilla Pediatric Formula 杏蘇飲
K097 Xin Yi San Magnolia Flower Formula 辛夷散
K249 Xin Shu Ning (Sheng Mai Yin) Ginseng & Ophiopogon Formula 心舒寧 (生脈飲)
K923 Xie Bai Bulbus Allii Macrostemonis 薤白
K177 Xiao Yao San Tangkuei & Bupleurum Formula 逍遙散

Showing 37–48 of 310 results