SHOP

Showing 37–48 of 356 results

Code Pin Yin Common Name Chinese
K798 Xi Xin Radix Asari 細辛
K773 Xi Yang Shen Radix Panacis Quinquefolii 西洋
K736 Wu Yao Radix Linderae 烏藥
K650 Wu Zhu Yu Fructus Evodiae 吳茱萸
K877 Xi Xian Cao Herba Siegesbeckiae 豨薟草
K569 Wu Ling Zhi Faeces Trogopterori 五靈脂
K739 Wu Mei Fructus Mume 烏梅
K568 Wu Wei Zi Fructus Schisandrae 五味子
K850 Ting Li Zi Semen Lepidii 葶藶子
K545 Tu Fu Ling Rhizoma Smilacis Glabrae 土茯苓
K854 Wan Dian Jin Radix Ilicis Asprellae 萬點金
K574 Wang Bu Liu Xin Semen Vaccariae 王不留行

Showing 37–48 of 356 results