SHOP

Showing 37–48 of 319 results

Code Pin Yin Common Name Chinese
K120 Chai Hu Gui Zhi Gan Jiang Tang Bupleurum Cinnamon & Ginger Combination 柴胡桂枝乾薑湯
K121 Chai Hu Jia Long Gu Mu Li Tang Bupleurum, Dragon Bone & Oyster Shell Combination 柴胡加龍骨牡蠣湯
K124 Chai Xian Tang Bupleurum & Scute Combination 柴陷湯
K676 Chan Tui Periostracum Cicadae 蟬蛻
K646 Che Qian Zi Semen Plantaginis 車前子
K781 Chen Pi Pericarpium Citri Reticulatae 陳皮
K641 Chi Shao Radix Paeoniae Rubra 赤芍
K642 Chi Xiao Dou Semen Vignae 赤小豆
K520 Chuan Lian Zi Fructus Toosendan 川楝子
K560 Chuan Niu Xi Radix Cyathulae 川牛膝
K519 Chuan Xiong Rhizoma Chuanxiong 川芎
K860 Chun Gen Pi Cortex Ailanthi 椿根皮

Showing 37–48 of 319 results