SHOP

Showing 385–389 of 389 results

Code Pin Yin Common Name Chinese
K007 Ba Wei Di Huang Wan (Jin Gui Shen Qi) Rehmannia Eight Formula (Golden Chest Kidney Qi) 八味地黃丸 (金匱腎氣丸)
K007T Ba Wei Di Huang Wan Rehmannia Eight Formula Tablet
K572 Ba Ji Tian Radix Morindae Officinalis 巴戟天
K084 An Zhong San Cardamon & Fennel Formula 安中散
K630 Ai Ye Folium Artemisiae Argyi 艾葉

Showing 385–389 of 389 results