SHOP

Showing 385–389 of 389 results

Code Pin Yin Common Name Chinese
K149 Yin Chen Hao Tang Capillaris Combination 茵陳蒿湯
K193 Yue Bi Jia Zhu Tang Atractylodes Combination 越婢加朮湯
K085 Bai He Gu Jin Tang Lily Combination 華蓋散(含麻黃)
K309 Bei Xie Fen Qing Yin Tokoro Combination 萆薢分清飲
K188 Huang Qin Tang Scute & Licorice Combination 黃芩湯

Showing 385–389 of 389 results