SHOP

Showing 373–384 of 389 results

Code Pin Yin Common Name Chinese
K793 Bai Jiang Cao Herba Patriniae 敗醬草
K591 Bai Ji Rhizoma Bletillae 白及
K789 Bai Hua She She Cao Herba Hedyotidis Diffusae 白花蛇舌草
K075 Bai Hu Tang Gypsum Combination 白虎湯
K085 Bai He Gu Jin Tang Lily Combination 華蓋散(含麻黃)
K626 Bai He Bulbus Lilii 百合
K588 Bai Guo Semen Ginkgo 白果
K592 Bai Dou Kou Fructus Amomi Rotundus 白豆蔻
K627 Bai Bu Radix Stemonae 百部
K595 Bai Bian Dou Semen Lablab Album 白扁豆
K006 Ba Zheng San Dianthus Formula 八正散
K009 Ba Zhen Tang Tangkuei & Ginseng Eight Combination 八珍湯

Showing 373–384 of 389 results