SHOP

Showing 361–372 of 375 results

Code Pin Yin Common Name Chinese
K591 Bai Ji Rhizoma Bletillae 白及
K789 Bai Hua She She Cao Herba Hedyotidis Diffusae 白花蛇舌草
K075 Bai Hu Tang Gypsum Combination 白虎湯
K085 Bai He Gu Jin Tang Lily Combination 華蓋散(含麻黃)
K626 Bai He Bulbus Lilii 百合
K588 Bai Guo Semen Ginkgo 白果
K592 Bai Dou Kou Fructus Amomi Rotundus 白豆蔻
K627 Bai Bu Radix Stemonae 百部
K595 Bai Bian Dou Semen Lablab Album 白扁豆
K006 Ba Zheng San Dianthus Formula 八正散
K009 Ba Zhen Tang Tangkuei & Ginseng Eight Combination 八珍湯
K007 Ba Wei Di Huang Wan (Jin Gui Shen Qi) Rehmannia Eight Formula (Golden Chest Kidney Qi) 八味地黃丸 (金匱腎氣丸)

Showing 361–372 of 375 results