SHOP

Showing 349–356 of 356 results

Code Pin Yin Common Name Chinese
K627 Bai Bu Radix Stemonae 百部
K595 Bai Bian Dou Semen Lablab Album 白扁豆
K006 Ba Zheng San Dianthus Formula 八正散
K009 Ba Zhen Tang Tangkuei & Ginseng Eight Combination 八珍湯
K007 Ba Wei Di Huang Wan (Jin Gui Shen Qi) Rehmannia Eight Formula (Golden Chest Kidney Qi) 八味地黃丸 (金匱腎氣丸)
K572 Ba Ji Tian Radix Morindae Officinalis 巴戟天
K084 An Zhong San Cardamon & Fennel Formula 安中散
K630 Ai Ye Folium Artemisiae Argyi 艾葉

Showing 349–356 of 356 results