SHOP

Showing 25–36 of 310 results

Code Pin Yin Common Name Chinese
K875 Yuan Zhi Radix Polygalae 遠志
K583 Yu Zhu Rhizoma Polygonati Odorati 玉竹
K584 Yu Mi Xu Stigma Maydis 玉米鬚
K955 Yu Jin Radix Curcumae 鬱金
K242 You Gui Wan Eucommia & Rehmannia Formula 右歸丸
K149 Yin Chen Hao Tang Capillaris Combination 茵陳蒿湯
K757 Yin Chen Hao Herba Artemisiae Scopariae 茵陳蒿
K229 Yi Yi Ren Tang Coix Combination 薏苡仁湯
K153 Yi Qi Cong Ming Tang Astragalus & Pueraria Combination 益氣聰明湯
K115 Yi Qi Cong Ming Tang Astragalus & Pueraria Combination 附子理中湯(含附子)
K734 Yi Mu Cao Herba Leonuri 益母草
K001 Yi Guan Jian Rehmannia & Ophiopogon Combination 一貫煎

Showing 25–36 of 310 results