SHOP

Showing 25–36 of 356 results

Code Pin Yin Common Name Chinese
K194 Yue Ju Wan Cyperus & Atractylodes Combination 越鞠丸
K193 Yue Bi Jia Zhu Tang Atractylodes Combination 越婢加朮湯
K875 Yuan Zhi Radix Polygalae 遠志
K583 Yu Zhu Rhizoma Polygonati Odorati 玉竹
K792 Yu Xing Cao Herba Houttuyniae 魚腥草
K080 Yu Ping Feng San Astragalus & Siler Formula 玉屏風散
K584 Yu Mi Xu Stigma Maydis 玉米鬚
K955 Yu Jin Radix Curcumae 鬱金
K242 You Gui Wan Eucommia & Rehmannia Formula 右歸丸
K216 Yin Qiao San Lonicera & Forsythia Formula 銀翹散
K149 Yin Chen Hao Tang Capillaris Combination 茵陳蒿湯
K757 Yin Chen Hao Herba Artemisiae Scopariae 茵陳蒿

Showing 25–36 of 356 results