SHOP

Showing 25–36 of 356 results

Code Pin Yin Common Name Chinese
K734 Yi Mu Cao Herba Leonuri 益母草
K757 Yin Chen Hao Herba Artemisiae Scopariae 茵陳蒿
K544 Xiao Hui Xiang Fructus Foeniculi 小茴香
K923 Xie Bai Bulbus Allii Macrostemonis 薤白
K737 Xu Chang Qing Radix et Rhizoma Cynanchi Paniculati 徐長卿
K950 Xu Duan Radix Dipsaci 續斷
K797 Xuan Fu Hua Flos Inulae 旋覆花
K554 Xuan Shen Radix Scrophulariae 玄參
K760 Xia Ku Cao Spica Prunellae 夏枯草
K612 Xian He Cao Herba Agrimoniae 仙鶴草
K709 Xiang Fu Rhizoma Cyperi 香附
K710 Xiang Ru Herba Moslae 香薷

Showing 25–36 of 356 results