SHOP

Showing 25–36 of 310 results

Code Pin Yin Common Name Chinese
K544 Xiao Hui Xiang Fructus Foeniculi 小茴香
K923 Xie Bai Bulbus Allii Macrostemonis 薤白
K737 Xu Chang Qing Radix et Rhizoma Cynanchi Paniculati 徐長卿
K797 Xuan Fu Hua Flos Inulae 旋覆花
K760 Xia Ku Cao Spica Prunellae 夏枯草
K612 Xian He Cao Herba Agrimoniae 仙鶴草
K709 Xiang Fu Rhizoma Cyperi 香附
K710 Xiang Ru Herba Moslae 香薷
K736 Wu Yao Radix Linderae 烏藥
K650 Wu Zhu Yu Fructus Evodiae 吳茱萸
K877 Xi Xian Cao Herba Siegesbeckiae 豨薟草
K773 Xi Yang Shen Radix Panacis Quinquefolii 西洋

Showing 25–36 of 310 results