SHOP

Showing 325–336 of 336 results

Code Pin Yin Common Name Chinese
K593 Bai Jie Zi Semen Sinapis Albae 白芥子
K793 Bai Jiang Cao Herba Patriniae 敗醬草
K591 Bai Ji Rhizoma Bletillae 白及
K789 Bai Hua She She Cao Herba Hedyotidis Diffusae 白花蛇舌草
K085 Bai He Gu Jin Tang Lily Combination 華蓋散(含麻黃)
K588 Bai Guo Semen Ginkgo 白果
K592 Bai Dou Kou Fructus Amomi Rotundus 白豆蔻
K595 Bai Bian Dou Semen Lablab Album 白扁豆
K006 Ba Zheng San Dianthus Formula 八正散
K009 Ba Zhen Tang Tangkuei & Ginseng Eight Combination 八珍湯
K572 Ba Ji Tian Radix Morindae Officinalis 巴戟天
K630 Ai Ye Folium Artemisiae Argyi 艾葉

Showing 325–336 of 336 results