SHOP

Showing 301–312 of 315 results

Code Pin Yin Common Name Chinese
K589 Bai Mao Gen Rhizoma Imperatae 白茅根
K593 Bai Jie Zi Semen Sinapis Albae 白芥子
K793 Bai Jiang Cao Herba Patriniae 敗醬草
K591 Bai Ji Rhizoma Bletillae 白及
K789 Bai Hua She She Cao Herba Hedyotidis Diffusae 白花蛇舌草
K085 Bai He Gu Jin Tang Lily Combination 華蓋散(含麻黃)
K626 Bai He Bulbus Lilii 百合
K588 Bai Guo Semen Ginkgo 白果
K595 Bai Bian Dou Semen Lablab Album 白扁豆
K006 Ba Zheng San Dianthus Formula 八正散
K009 Ba Zhen Tang Tangkuei & Ginseng Eight Combination 八珍湯
K007 Ba Wei Di Huang Wan (Jin Gui Shen Qi) Rehmannia Eight Formula (Golden Chest Kidney Qi) 八味地黃丸 (金匱腎氣丸)

Showing 301–312 of 315 results