SHOP

Showing 289–300 of 315 results

Code Pin Yin Common Name Chinese
K847 Bei Xie Rhizoma Dioscoreae Hypoglaucae 萆薢
K654 Bei Mu (Zhe) Bulbus Fritillariae Thunbergii 貝母
K814 Bei Huang Qi Radix Astragali 北黃耆
K264 Bao He Wan Citrus & Crataegus Formula 保和丸
K608 Ban Zhi Lian Herba Scutellariae Barbatae 半枝蓮
K076 Ban Xia Xie Xin Tang Pinellia Combination 半夏瀉心湯
K078 Ban Xia Tian Ma Bai Zhu Tang Pinellia & Gastrodia Combination 半夏天麻白朮湯
K077 Ban Xia Hou Po Tang Pinellia & Magnolia Combination 半夏厚朴湯
K607 Ban Xia Rhizoma Pinelliae 半夏
K723 Bai Zi Ren Semen Platycladi 柏子仁
K585 Bai Zhu Rhizoma Atractylodis Macrocephalae 白朮
K587 Bai Shao Radix Paeoniae Alba 白芍

Showing 289–300 of 315 results