SHOP

Showing 277–288 of 310 results

Code Pin Yin Common Name Chinese
K871 Cang Zhu Rhizoma Atractylodis 蒼朮
K872 Cang Er Zi Fructus Xanthii 蒼耳子
K218 Cang Er San Xanthium Formula 蒼耳散
K199 Bu Zhong Yi Qi Tang Ginseng & Astragalus Combination 補中益氣湯
K248 Bu Yang Huan Wu Tang Astragalus & Peony Combination 補陽還五湯
K922 Bo He Herba Menthae 薄荷
K932 Bing Lang Semen Arecae 檳榔
K953 Bie Jia Carapax Trionycis 鱉甲
K309 Bei Xie Fen Qing Yin Tokoro Combination 萆薢分清飲
K847 Bei Xie Rhizoma Dioscoreae Hypoglaucae 萆薢
K654 Bei Mu (Zhe) Bulbus Fritillariae Thunbergii 貝母
K814 Bei Huang Qi Radix Astragali 北黃耆

Showing 277–288 of 310 results