SHOP

Showing 277–288 of 336 results

Code Pin Yin Common Name Chinese
K567 Dan Shen Radix et Rhizoma Salviae Miltiorrhizae 丹參
K028 Da Jian Zhong Tang Major Zanthoxylum Combination 大建中湯
K271 Da Huang Zhe Chong Wan Rhubarb & Eupolyphaga Formula 大黃蟅蟲丸
K035 Da Huang Mu Dan Pi Tang Rhubarb & Moutan Combination 大黃牡丹皮湯
K525 Da Huang Radix et Rhizoma Rhei 大黃
K527 Da Fu Pi Pericarpium Arecae 大腹皮
K030 Da Cheng Qi Tang Major Rhubarb Combination 大承氣湯
K031 Da Chai Hu Tang Major Bupleurum Combination 大柴胡湯
K686 Ci Wu Jia Radix et Rhizoma Seu Caulis Acanthopanacis Senticosi 刺五加
K860 Chun Gen Pi Cortex Ailanthi 椿根皮
K049 Chuan Xiong Cha Tiao San Ligusticum (Cnidium) & Tea Formula 川芎茶調散
K519 Chuan Xiong Rhizoma Chuanxiong 川芎

Showing 277–288 of 336 results