SHOP

Showing 265–276 of 310 results

Code Pin Yin Common Name Chinese
K311 Xiang Sha Ping Wei San Cyperus Cardamon & Atractylodes Formula 香砂平胃散
K137 Gui Zhi Fu Ling Wan Cinnamon & Hoelen Formula 桂枝茯苓丸
K176 Shen Su Yin Ginseng & Perilla Combination 參蘇飲
K200 Wen Dan Tang Hoelen & Bamboo Combination 溫膽湯
K207 Dang Gui Si Ni Tang Tangkuei & Jujube Combination 當歸四逆湯
K090 Fang Ji Huang Qi Tang Stephania & Astragalus Combination 防己黃耆湯
K007 Ba Wei Di Huang Wan (Jin Gui Shen Qi) Rehmannia Eight Formula (Golden Chest Kidney Qi) 八味地黃丸 (金匱腎氣丸)
K152 Jing Jie Lian Qiao Tang Schizonepeta & Forsythia Combination 荊芥連翹湯
K068 Si Ni San Bupleurum & Chih-Shih Formula 四逆散
K228 Ji Sheng Shen Qi Wan Cyathula & Plantago Formula 濟生腎氣丸
K013 Shi Wei Bai Du Tang Bupleurum & Schizonepeta Formula 十味敗毒湯
K143 Gui Zhi Shao Yao Zhi Mu Tang Cinnamon & Anemarrhena Combination 桂枝芍藥知母湯

Showing 265–276 of 310 results