SHOP

Showing 13–24 of 392 results

Code Pin Yin Common Name Chinese
K064 Zhi Sou San Platycodon & Schizonepeta Formula 止嗽散
K667 Zhi Mu Rhizoma Anemarrhenae 知母
K702 Zhi Ke Fructus Citri Immaturus 枳殼
K112 Zhi Gan Cao Tang Licorice Combination 炙甘草湯
K688 Zhi Gan Cao Radix et Rhizoma Glycyrrhizae Praeparata Cum Melle 炙甘草
K882 Zhi Da Huang Radix et Rhizoma Rhei Praeparata 製大黃
K109 Zhi Bai Di Huang Wan Phellodendron & Rehmannia Formula 知柏地黄丸
K718 Zhen Zhu Fen Margarita 珍珠粉
K155 Zhen Wu Tang Hoelen & Peony Combination 真武湯
K101 Zhe Chong Yin Cinnamon & Persica Combination 折衝飲
K903 Ze Xie Rhizoma Alismatis 澤瀉
K904 Ze Lan Herba Lycopi 澤蘭

Showing 13–24 of 392 results