SHOP

Showing 13–24 of 375 results

Code Pin Yin Common Name Chinese
K893 Zhu Ling Polyporus 豬苓
K702 Zhi Ke Fructus Citri Immaturus 枳殼
K701 Zhi Shi Fructus Aurantii Immaturus 枳實
K904 Ze Lan Herba Lycopi 澤蘭
K903 Ze Xie Rhizoma Alismatis 澤瀉
K718 Zhen Zhu Fen Margarita 珍珠粉
K882 Zhi Da Huang Radix et Rhizoma Rhei Praeparata 製大黃
K688 Zhi Gan Cao Radix et Rhizoma Glycyrrhizae Praeparata Cum Melle 炙甘草
K785 Yin Yang Huo (Xian Ling Pi) Herba Epimedii 淫羊藿 (仙靈脾)
K955 Yu Jin Radix Curcumae 鬱金
K792 Yu Xing Cao Herba Houttuyniae 魚腥草
K583 Yu Zhu Rhizoma Polygonati Odorati 玉竹

Showing 13–24 of 375 results